Pracovná zdravotná služba

Cieľom pracovnej zdravotnej služby je zaistenie prevencie, bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Pracovnú zdravotnú službu je povinný na svoje náklady zabezpečiť zamestnávateľ pre všetkých zamestnancov.

 

„ Nemusíte myslieť na pracovnú zdravotnú službu.  To je naša práca.“

Pracovná zdravotná služba

 

Základom nášho prístupu je vysoká odbornosť a kvalita poskytovaného dohľadu a starostlivosti.  Naša ponuka zabezpečuje integrovaný prístup k prevencii chorôb z povolania a pracovných úrazov, k ochrane a podpore zdravia s prihliadnutím na zdravotnú, pracovnú a funkčnú spôsobilosť zamestnancov.

 

Našim hlavným záujmom je spokojný zamestnávateľ.  Zamestnávateľ, ktorý si môže byť istý, že spĺňa všetky legislatívne nároky, zamestnávateľ ktorého zamestnanci dostávajú primeranú preventívnu zdravotnú starostlivosť.

 

Jednou zo základných úloh pracovnej zdravotnej služby je pomenovanie a minimalizovanie  rizík a faktorov vedúcich  k vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia. Tieto môžu vzniknúť vplyvom pracovných podmienok, prostredia alebo pracovných postupov.

 

Pracovná zdravotná služba zabezpečuje zamestnancom nielen dohľad nad pracovnými podmienkami, ale aj celý rad služieb súvisiacich so starostlivosťou o zdravie.

 

Cieľom pracovnej zdravotnej služby je udržať nielen práceschopnosť, ale aj zdravotné predpoklady zamestnancov na vysokú pracovnú výkonnosť a to počas celého ich pracovného života.

 

Metódy pracovnej zdravotnej služby, ktoré využívame a ponúkame:

 

  • konkrétny dohľad nad prácou a pracovnými podmienkami zamestnancov,
  • analýzy škodlivých vplyvov práce a pracovného prostredia,
  • hodnotenie rizík na jednotlivých pracoviskách a návrh prevádzkových poriadkov,
  • konkrétny dohľad nad zdravím  zamestnancov,
  • cielené lekárske preventívne prehliadky súvisiace s výkonom práce  /vstupné, periodické, mimoriadne, výstupné/
  • špeciálne metódy starostlivosti o zdravie manažérov,
  • návrh cielených preventívnych opatrení, ako aj realizácia zdravotníckej prevencie,
  • výučba a výcvik laickej prvej pomoci na pracovisku, návrh organizácie systému prvej pomoci na pracovisku,
  • skríningové programy zamerané na vyhľadávanie zdravotných rizikových faktorov na pracoviskách a špeciálne vyhľadávacie programy zamerané na poškodenia zdravia z práce,
  • zdravotný coaching - vypracovanie individuálneho zdravotného profilu a odhalenie zdravotných rizík s individuálnym plánom kontrolných opatrení a monitorovania ukazovateľov zameraných na upevnenie zdravia a prevenciu chorôb pre vybrané skupiny zamestnancov.

 

Chcete vedieť viac?

Pre vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky prosíme vyplňte náš kontaktný formulár.

 

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo