Dohľad nad pracovnými podmienkami

Dohľad nad pracovnými podmienkami

Dohľad nad pracovnými podmienkami a dohľad nad zdravím zamestnancov sú základnými zložkami pracovnej zdravotnej služby. Správny a dôkladný výkon dohľadu nad pracovnými podmienkami je  nevyhnutným predpokladom  pre naplnenie cieľov pracovnej zdravotnej služby.

 

Chcete vedieť viac?

Pre vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky prosíme vyplňte náš kontaktný formulár.

 

 

Z čoho pozostáva dohľad nad pracovnými podmienkami?

 

 • Naši odborníci preventívneho pracovného lekárstva:
 • vykonajú obhliadku priamo na vašich pracoviskách,
 • vypracujú audity pracovných podmienok, vrátane identifikácie zdraviu nebezpečných faktorov a podmienok práce, ktoré môžu ohrozovať zdravie zamestnancov,
 • navrhnú riešenia na odstránenie nedostatkov a na ochranu a podporu zdravia zamestnancov,
 • spolupracujú pri vypracovaní posudkov o zdravotných rizikách, návrhov na zaraďovanie prác do kategórií, návrhov rizikových prác,
 •  informujú zamestnávateľa  o pracovných podmienkach a vypracujú návrhy  opatrení na znižovanie zdravotných rizík na pracovisku,
 • spolupracujú so zamestnávateľmi pri vypracovaní prevádzkových poriadkov,
 • vykonávajú konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci,
 • úzko spolupracujú so všeobecnými a odbornými lekármi, ktorým odovzdávajú poznatky z dohľadu nad pracovnými podmienkami a podklady na výkon cielených lekárskych preventívnych prehliadok, za účelom posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu,
 • zastupujú klienta pri konaní so štátnymi kontrolnými orgánmi a pri vypracovaní hlásenia rizikových prác pre štátne orgány.


Dohľad nad pracovnými podmienkami zahŕňa taktiež:

 

 • objektivizáciu reakcie organizmu na záťaž,
 • posudzovanie opatrení na znižovanie expozície zamestnancov,
 • monitorovanie expozície zamestnancov zvláštnym zdravotným rizikám,
 • poradenstvo o možných vplyvoch materiálov, zariadení, technológií a organizácie práce na zdravie zamestnancov,
 • spoluprácu a poradenstvo pri výbere osobných ochranných pracovných prostriedkov,
 • účasť na analýze pracovných úrazov a chorôb z povolania a pri preventívnych programoch,
 • konzultácie pri zmenách pracovných a výrobných procesov z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov
 • dohľad nad zariadeniami na osobnú hygienu, zásobovaním pitnou vodou, firemnou jedálňou a stravovaním zamestnancov, ubytovacími zariadeniami prevádzkovanými zamestnávateľmi
 • spoluprácu s technikmi BOZP, zamestnávateľmi a zástupcami zamestnancov.

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo