Bezpečnostnotechnická služba

Bezpečnostnotechnická služba (BTS), poskytuje zamestnávateľovi komplexné poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

Výkon bezpečnostnotechnickej služby je poskytovaný na základe oprávnenia, ktoré vydal Národný inšpektorát práce v Košiciach (11/2013).

 

Činnosť BTS zahŕňa:

 

  • vstupný audit  prevádzky z hľadiska vhodnosti: pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov, pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia, technického, organizačného a personálneho zabezpečenia,
  • návrh opatrení nevyhnutných pre bezpečnú prevádzku,
  • spracovanie  základnej dokumentácie / smernice,
  • analýza a vyhodnotenie  rizík vyplývajúcich z prevádzky,
  • návrh na poskytovanie osobných ochranných prostriedkov,
  • spracovanie harmonogramu kontrol a revízií technických zariadení,
  • vyšetrovanie závažných pracovných úrazov,
  • určenie postupu pri poškodení zdravia,
  • kontrola dodržiavania zákazu fajčenia na pracoviskách,
  • kontrola dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a iných, psychotropných látok na pracoviskách,
  • zabezpečenie vstupného a opakovaného školenia zamestnancov a vedúcich  zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  • spolupráca so štátnymi orgánmi,
  • poradenstvo, konzultácie v oblasti zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Prihlásenie k môjmu účtu

Užívateľské meno:

Heslo:

Nová registrácia Zabudnuté heslo