Správa a riadenie spoločnosti

Rámec, ktorý riadi naše podnikanie

Manažment spoločnosti Falck dôsledne kontroluje správu a riadenie spoločnosti s cieľom zabezpečiť, aby bola skupina riadená spôsobom, ktorý je v súlade s vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi, a aby plnila očakávania svojich akcionárov a mala vysokú úroveň transparentnosti a dodržiavania predpisov.

V tejto časti

Najvyšší orgán spoločnosti Falck sú akcionári, ktorí svoje práva vykonávajú na výročnom valnom zhromaždení. Tu si akcionári vyberajú členov predstavenstva a vymenúvajú nezávislých audítorov. Spoločnosť Falck má dvojúrovňový systém riadenia, ktorý pozostáva z predstavenstva a výkonného výboru. Tieto dva orgány majú rôznych členov.

Predstavenstvo a výkonný výbor sa snažia zabezpečiť transparentnosť a zodpovednosť budovaním dôveryhodných vzťahov s akcionármi, zákazníkmi, dodávateľmi, zamestnancami a miestnymi komunitami, v ktorých Falck pôsobí.

Explore further