Code of Conduct

Podnikanie s integritou a rešpektom voči všetkým platným zákonom, právnym predpisom a interným zásadám

Zaviazali sme sa udržiavať dôveru počas všetkých našich operácií. A podnikáme bezúhonne a rešpektujeme všetky príslušné zákony, nariadenia a interné zásady.

Kódex správania zamestnancov spoločnosti Falck načrtáva očakávania, ako by sa všetci zamestnanci spoločnosti Falck na celom svete mali správať pri svojej každodennej práci. Je založená na našom Winning Behaviors (víťazné správanie) ktoré spočíva v oddanosti starostlivosti, budovaní dôvery a vytváraní hodnoty spoločne.

Stiahnite si náš Code of Conduct NÁŠHO ZAMESTNANCOV

Kódex správania dodávateľov spoločnosti Falck stanovuje minimálne požiadavky a etické zásady platné pre všetky strany v dodávateľskom reťazci spoločnosti Falck, vrátane všetkých dodávateľov, zástupcov a ich priamych a nepriamych subdodávateľov.

Stiahnite si náš Code of Conduct NÁŠHO DODÁVATEĽA

Explore further