Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre návštevníkov webovej stránky

V tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov sa vysvetľuje, ako spoločnosť Falck Danmark A/S (ďalej len „Falck“ alebo „my“) spracúva a chráni vaše osobné údaje.

Keď navštívite stránku www.falck.com a prehliadate si ju, spracúvame osobné informácie o vás.

Druhy informácií a účel

Získavame a spracúvame tieto typy osobných informácií:

 • ​IP adresa, operačný systém, jazykové nastavenia, typ prehliadača, typ zariadenia, MAC adresa (v závislosti od zariadenia) atď.
 • Vaša navigácia po webovej stránke a bezprostredne pred vašou návštevou stránky www.falck.com a po nej. Čas a trvanie návštev stránok, podstránok, atď.
 • Záujmy a preferencie.

Spoločnosť Falck tieto informácie získava prostredníctvom súborov cookie na stránke www.falck.com. Bližšie informácie si môžete prečítať v našich Zásadách používania súborov cookie.

Informácie získavame a spracovávame na tieto účely:

 • ​Na vyvolanie webovej stránky zo servera, aby sa webová stránka mohla zobraziť vo vašom prehliadači
 • Na optimalizáciu webovej stránky a vašich používateľských skúseností
 • Na vypracúvanie štatistík používania webovej stránky vami a inými osobami
 • Na vypracúvanie štatistík a analýz s cieľom zlepšiť produkty, služby a technológie
 • Na marketingové účely vrátane marketingových iniciatív zameraných na profilovanie a správanie, aby boli informácie o našich produktoch a ponuky pre vás čo najvhodnejšie
 • Na dodržiavanie platných právnych predpisov [napr. Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) a predpisov o súkromí a elektronických komunikáciách] vrátane týchto:
  • Požiadavky týkajúce sa dokumentácie
  • ​Dodržiavanie základných zásad týkajúcich sa spracúvania osobných údajov a právneho základu spracúvania (napr. získanie súhlasu)
  • Implementácia a údržba technických a organizačných bezpečnostných opatrení
  • Preskúmanie domnelých alebo známych narušení bezpečnosti a oznamovanie dotknutým osobám a úradom
  • Spracovanie žiadostí a sťažností dotknutých osôb a tretích strán
  • Vybavenie kontrol a žiadostí orgánov dohľadu
  • Správa sporov s dotknutými osobami a tretími stranami
  • Štatistika o používaní webovej stránky

Zdroje

Informácie o vašom správaní získavame prostredníctvom súborov cookie na webovej stránke. Bližšie informácie si môžete prečítať v našich Zásadách používania súborov cookie. Informácie sa môžu získavať aj priamo od vás, z našich IT systémov, od prepojených organizácií spoločnosti Falck alebo od tretích strán.

Právny základ na získavanie a spracúvanie osobných údajov

Právnym základom na získavanie vašich osobných údajov prostredníctvom súborov cookie vrátane získavania na účely profilovania je váš súhlas, pozri časť 3 dánskeho Vykonávacieho nariadenia o informáciách a súhlase potrebných v prípade uchovávania informácií v koncovom zariadení koncového používateľa alebo prístupu k týmto informáciám (ďalej len „Vykonávacie nariadenie o súboroch cookie“).

Vaše osobné údaje sa môžu spracúvať na iné účely a na základe iného právneho základu vrátane dokumentácie dodržiavania legislatívy, pozri článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, a na základe právnych záujmov spoločnosti Falck v súlade s oprávnenými záujmami o ochranu svojho právneho postavenia, pozri článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Máte právo odvolať svoj súhlas, to však nemá vplyv na spracúvanie či zverejnenie údajov pred odvolaním vášho súhlasu, t. j. odvolanie vášho súhlasu sa bude uplatňovať len do budúcnosti.

Zverejnenie vašich osobných údajov

Osobné údaje budú zverejnené a poskytnuté nasledujúcim príjemcom, ako je opísané v súhlase s používaním súborov cookie a v Zásadách používania súborov cookie:

 • ​Partnerské digitálne médiá
 • Partnerské kreatívne a digitálne agentúry

Prenos osobných údajov príjemcom v krajinách mimo EÚ/EHS

Vaše údaje prenášame príjemcom v krajinách mimo EÚ/EHS, keďže používame externého dodávateľa na hosťovanie/uchovávanie vyššie uvedených osobných informácií. Základom medzinárodného prenosu sú „Štandardné zmluvné doložky“ EÚ pre prenosy od prevádzkovateľov sprostredkovateľom v krajinách bez náležitej úrovne ochrany mimo EÚ/EHS. Štandardná zmluva je k dispozícii v rôznych jazykoch na tomto odkaze

Získavanie na dobrovoľnom alebo povinnom základe

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Ak sa rozhodnete neposkytnúť informácie, nebudete mať prístup na webovú stránku alebo nebudete môcť používať určité funkcie na webovej stránke a pod.

Doba uchovávania

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je potrebné na splnenie vyššie uvedených účelov a na akékoľvek iné následné, zákonné účely. Okrem toho uchovávame vaše osobné údaje tak dlho, ako je potrebné pre našu dokumentáciu dodržiavania príslušných právnych predpisov podľa pravidiel týkajúcich sa časového obmedzenia. Informácie uchovávame tiež tak dlho, ako je potrebné na obranu pred občianskoprávnymi nárokmi alebo na ich presadenie, a na základe pravidiel týkajúcich sa časového obmedzenia. V prípade nároku však informácie uchovávame dlhšie, aby sme mohli spracovať príslušný nárok. Na iné účely vrátane zákonnej dokumentácie a zavádzania bezpečnostných opatrení uchovávame osobné údaje tak dlho, ako je potrebné na základe zákonných predpisov týkajúcich sa časového obmedzenia pre vznik trestnej zodpovednosti.

Vaše práva

V závislosti od obmedzení, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, zahŕňajú vaše práva toto: právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu nesprávnych informácií, právo na vymazanie informácií, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov a právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, vrátane automatizovaného individuálneho rozhodovania.

Máte tiež právo podať sťažnosť Dánskej agentúre pre ochranu údajov.

Právo namietať

Máte právo – z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie – vzniesť námietky voči spracovaniu osobných údajov, keď sú právnym základom oprávnené záujmy, ako je uvedené vyššie. Spoločnosť Falck nesmie ďalej spracúvať osobné informácie, pokiaľ spoločnosť Falck nevie preukázať oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré sú nadradené vašim záujmom a právam, alebo spracovanie nie je potrebné na zriadenie, presadenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok o spracovaní vašich osobných údajov alebo o vašich právach na ochranu osobných údajov sa skontaktujte s našou zodpovednou osobou na adrese dpo@falck.com .

Falck Danmark A/S
Sydhavnsgade 18
2450 Kodaň SV
Dánsko
 
Tel. č.: +45 70 33 33 11
CVR: 16271241
Dátum: 20. mája 2020