Ochrana údajov

Zaviazaní chrániť vaše osobné údaje

V spoločnosti Falck sa zaväzujeme chrániť osobné údaje a zabezpečiť informácie, ktoré nám naši zákazníci, klienti a zamestnanci zveria.

Pri získavaní, používaní a poskytovaní týchto informácií sa riadime tým, že dodržiavame individuálne práva a slobody, dodržiavame predpisy na ochranu údajov, ako je Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) a americký zákon o prenosnosti a zúčtovateľnosti zdravotného poistenia (HIPPA), a zavádzame uznávané normy pre bezpečnosť informácií.

Čo môžete od nás očakávať

Veríme, že je dôležité myslieť na ochranu údajov aj mimo zákonných požiadaviek. V spoločnosti Falck sa staráme o ľudí a tento štandard starostlivosti zahŕňa aj ich osobné údaje.

Veríme, že tým, že sme otvorení a transparentní v tom, čo robíme, a že dodržujeme pravidlá, vylepšujeme služby pre ľudí. Vždy, keď spracúvame osobné údaje, môžu naši zákazníci, klienti a zamestnanci od nás očakávať, že budeme zodpovedne dodržiavať tieto hlavné pravidlá:

 • Informácie, ktoré získavame, používame len v súlade so zákonom
 • Jasne vysvetľujeme, prečo a ako získavame, používame, poskytujeme osobné údaje a dodržiavame tieto sľuby v praxi
 • Nezískavame viac osobných údajov, ako je potrebné na splnenie konkrétnej obchodnej potreby alebo zákonnej požiadavky, a neuchovávame ich dlhšie, ako je potrebné, napr. na poskytnutie služby
 • Zabezpečujeme, aby osobné údaje, ktoré uchovávame, neboli zastarané alebo nesprávne, a poskytujeme ľuďom potrebné prostriedky na ich overenie
 • Zabezpečujeme zriadenie bezpečnostných kontrol, ako je šifrovanie, na ochranu osobných údajov pred škodlivými tretími stranami
 • Preberáme zodpovednosť za to, ako v dobrej viere zaobchádzame s osobnými údajmi a spolupracujeme s našimi obchodnými partnermi a orgánmi

Aby sme zaistili zakomponovanie týchto zásad do všetkých našich aktivít, zaviedli sme systémy na Ochranu údajov skupiny a Riadenie bezpečnosti informácií, s podporou globálnych procesov a dokumentácie, zvyšovania informovanosti, školení pre našich zamestnancov, interných auditov a neustáleho zlepšovania.

Čo očakávame od našich dodávateľov

Od všetkých dodávateľov a individuálnych konzultantov, ktorí obchodujú so spoločnosťou Falck, sa očakáva, že budú dodržiavať rovnaké vysoké štandardy, aké sme si sami stanovili. Patria sem napríklad:

 • uzatvorenie potrebných zmluvných dohôd, ako je zmluva o spracúvaní údajov, so spoločnosťou Falck
 • Zabezpečiť, aby boli všetky medzinárodné prenosy údajov mimo EÚ/EHS založené na mechanizmoch schválených na základe GDPR, ako sú štandardné zmluvné doložky
 • V prípade bezpečnostných incidentov alebo porušenia ochrany údajov spolupráca so spoločnosťou Falck bez zbytočného odkladu a v dobrej viere
 • Dodržiavanie a v niektorých prípadoch certifikácia podľa uznávaných noriem pre bezpečnosť informácií, ako je ISO 27001
 • Mať subdodávateľov pod kontrolou a zabezpečiť, aby boli ich postupy v súlade s právnymi predpismi

Od našich dodávateľov očakávame, že si prečítajú a budú dodržiavať Zásady skupiny na ochranu osobných údajov (pozri odkaz nižšie) a príslušné dohody.

Kde nájdete ďalšie informácie

O našom úsilí o ochranu osobných údajov si môžete prečítať viac v našich Zásadách skupiny na ochranu osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok alebo žiadostí môžete napísať zodpovednej osobe skupiny na adresu dpo@falck.com.

Naše potvrdenia

Získali sme nezávislé certifikáty, ktoré uznávajú naše kvalitné postupy spracúvania osobných údajov a postupy pre bezpečnosť informácií:

 • Naše systémy na ochranu údajov a riadenie bezpečnosti informácií pre našu globálnu IT organizáciu, IT manipuláciu a podporu pre všetky spoločnosti skupiny Falck sú medzinárodne certifikované podľa uznávaných noriem ISO, bezpečnosť informácií (ISO 27001) a GDPR (ISO 27701).
 • Okrem toho má naša činnosť Assistance v Nórsku a naša činnosť Ambulance v Dánsku nezávislú správu o zabezpečení ISAE3000, ktoré potvrdzujú ich súlad s vybranými reguláciami GDPR.

Explore further